Eygelshoven | Visit Zuid-Limburg (2024)

Eygelshoven | Visit Zuid-Limburg (1)

Kerkrade

Eygelshoven ligt in de Anstelvallei en bij het Wormdal. In de vorige eeuw stonden er in het kleine dorpje maar liefst twee steenkolenmijnen. Dit mijnverleden zie je nu nog terug in de luxe woningen verspreid door het dorp. Villa Pierre is hier het mooiste voorbeeld van. Mijnwerkers woonden in zogenaamde kolonieën. De witte kolonie Hopel is een van de mooiste van de Mijnstreek.

Nu bezoek je Eygelshoven voor de groente- en fruitmarkt op zaterdag. Mensen komen van heinde en verre en eten tussen de boodschappen door een visje of een reifkoek. Op een heuvel tegenover de markt staat het oude kerkje. Dit stamt al uit de 11e eeuw en herinnert aan de tijd voor de mijnen.

Eygelshoven | Visit Zuid-Limburg (2)

Routes in Eygelshoven

Welkom in Zuid-Limburg

Leuk dat je inspiratie komt opdoen!

Wij maken gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren.

Wil je Zuid-Limburg optimaal ontdekken?

Meer info vind je in ons cookiebeleid

Akkoord Aangepast

Cookies aanpassen

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. Zij geven ons ook inzicht over hoe je onze website bekijkt. Zo kunnen we de website steeds beter maken en wordt het nog gemakkelijker om jouw Zuid-Limburg te ontdekken.

Functionele cookies

Om www.visitzuidlimburg.nl optimaal te laten functioneren heb je functionele cookies nodig. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld en worden hier dus uitsluitend ter informatie weergegeven. Zo wordt er op www.visitzuidlimburg.nl gebruik gemaakt van cookies om te registreren of de cookiemelding geaccepteerd is, of de nieuwsbriefinschrijving gebruikt of weg geklikt.

Analytische cookies

Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie wordt gebruikt om onze websites elke dag weer een beetje beter te maken. Het bezoekgedrag wordt anoniem in beeld gebracht.

Marketing cookies

Deze cookies helpen ons om advertenties aan te passen aan jouw interesses zodat je geen overbodige informatie ontvangt.

Keuze personalisatie

Met deze cookies kunnen we informatie laten zien die bij jou past. Dat doen we op basis van informatie die je eerder bekeken hebt op onze website.

Je kunt op elk gewenst moment jouw cookie-instellingen wijzigen door hier de instellingen aan te passen of door de cookies (lokaal) te verwijderen.

Instellingen opslaan

Eygelshoven | Visit Zuid-Limburg (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 5779

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.